M

makeAlias

Script to simplify making EPICS database aliases.